You are here

Економічний потенціал. Загальна характеристика Дніпропетровської області

Займаючи 5,3% території з часткою населення 7,6%, Дніпропетровська область є одним з провідних регіонів України. Її внесок у валовий регіональний продукт держави становить більше 10% і значною мірою визначає загальну ситуацію в державі. Дніпропетровщина самодостатній регіон з потужним промисловим та науковим потенціалом, розвинутим сільськогосподарським виробництвом, високим рівнем розвитку транспорту і зв’язку, вигідним географічним положенням та багатими природними ресурсами.
Область володіє близько 50% загальнодержавних запасів корисних копалин: 100% марганцевої руди, 70% залізної руди, 45% розвіданих запасів вугілля. 
В області видобувається 40 видів мінеральної сировини. На її території розташоване єдине в Україні родовище талько-магнезитів.
За роки незалежності України відчутно зросла питома вага господарського комплексу області. Частка промислового виробництва збільшилась з 14,5 до 19,2 відсотків, іноземних інвестицій – з 5,4 до 11,1%, експорту – з 14,1 до 16,3%.
Область має потужний промисловий потенціал, який характеризується високим рівнем розвитку важкої індустрії. У регіоні діють близько 500 великих та середніх промислових підприємств майже всіх основних видів економічної діяльності.
На Дніпропетровщині виробляється п’ята частина (481,5 млрд грн) усієї реалізованої промислової продукції України. За цим показником область посідає перше місце в Україні.
Індекс промислового виробництва області за 2018 рік склав 103,0%. 
Підсумки діяльності індустрії регіону формувались внаслідок зростання обсягів випуску продукції (товарів, послуг) у добувній промисловості й розробленні кар’єрів (індекс – 102,2%), переробній галузі (103,8%) та сфери постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (103,8%).
Серед товаровиробників-переробників зростання рівня випуску продукції зафіксовано у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування; коксу та продуктів нафтоперероблення; у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування; виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (індекси 103,2 – 108,6%).
Водночас скорочено темпи випуску продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (індекс – 96,9%); текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (98,5%); виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічної діяльності (96,7%) та виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (97,6%).
У 2018 році підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 55,8 млрд грн капітальних інвестицій, що у порівняних цінах на 29,4% більше обсягу 2017 року. 
Найвагомішу частку з них (98,6% загального обсягу) становили інвестиції у матеріальні активи.
Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 84,9% загального обсягу. Частка інвестицій, профінансованих з державного та місцевих бюджетів, становила 12,2%. У загальному обсязі капітальних вкладень більше половини (61,2%) складають інвестиції, освоєні промисловими підприємствами.
Також значну частину капітальних інвестицій було використано закладами державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (9,5% загального обсягу), підприємствами, що здійснювали операції з нерухомим майном (8,7%).
Регіон входить до числа провідних експортерів, займає перше місце за обсягами експорту серед областей України – це шоста частина українського експорту товарів та послуг до країн світу.
Обсяги експорту товарів та послуг області у 2018 році становили 7857,3 млн дол. США (з них товарів – 7722,9 млн дол. США), імпорту – 5494,7 млн дол. США (з них товарів – 5264,4 млн дол. США), і у порівнянні з 2017 роком експорт збільшився на 9,5%, імпорт – на 13,6%. Позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу дорівнювало 2362,6 млн дол. США.
Товарна структура експорту обумовлена промисловим потенціалом області, її основа – це чорні метали: прокат сталевий, феросплави, інші напівфабрикати зі сталі, чавуну (45% загального обсягу експорту товарів). Також у значних обсягах експортувались руди, шлак і зола: залізорудний концентрат (23,4%); вироби з чорних металів: сталеві труби (9,3%), продукція агропромислового комплексу: соняшникова олія, насіннєва продукція, зерно (6,6%), продукція машинобудування: частини до залізничного транспорту, верстати, акумулятори, частини до сільськогосподарської техніки (3,6%); продукція хімічної промисловості (2,5%).
Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 1,5.
Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами зі 159 країн світу.
До країн ЄС спрямовано 2746,5 млн дол. США – третина обласного експорту товарів, що на 18,7% більше ніж у 2017 році (39,8% якого – це руди, шлак і зола, 25% – чорні метали).
Найбільші експортні поставки товарів серед країн ЄС здійснювалися до Польщі (на 715,0 млн дол. США), Угорщини (на 307,0 млн дол. США), Словаччини (на 305,8 млн дол. США), Чехії (на 263,6 млн дол. США), Італії (на 221,5 млн дол. США), Румунії (на 214,7 млн дол. США).
Серед інших країн світу значні обсяги експорту товарів спрямовувались до Росії (на 600,0 млн дол. США), Китаю
(на 595,0 млн. дол. США), Туреччини (на 532,4 млн дол. США), Єгипту (на 459,7 млн дол. США).
Основу товарної структури імпорту області складали палива мінеральні; нафта та продукти її перегонки (28,1% загального обсягу), машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання (13,8%), недорогоцінні метали та вироби з них (12,6%) та продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (11,9%).
У 2018 році в економіку Дніпропетровщини іноземними інвесторами вкладено 32,5 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу).
Обсяг унесених з початку інвестування в економіку регіону прямих іноземних інвестицій на 31 грудня 2018 року становив 3577,8 млн дол. США, у розрахунку на одну особу населення дорівнював 1112,7 дол. США (у 1,5 раза більше, ніж у цілому по Україні – 767,0 дол. США). Область упевнено утримуває 1 місце серед областей України за обсягами залучених іноземних інвестицій.
У 2018 році підприємствами області в економіку країн світу спрямовано 19,6 млн дол. США прямих інвестицій.
В сьогоднішньому соціально-економічному середовищі самостійна ініціативна діяльність (підприємництво) дозволяє ефективно використовувати наявні ресурси і переваги, інноваційні та креативні підходи до справи. Тому саме малий та середній бізнес – це сфера забезпечення зайнятості населення та створення нових робочих місць. На малих та середніх підприємствах області працює 375,1 тис. осіб, з них на малих підприємствах – 135,9 тис. осіб, на середніх – 239,2 тис. осіб, що складає 62% від загальної кількості зайнятих працівників всіх підприємств області.
Тільки малим бізнесом області за 2018 рік було реалізовано продукції, товарів, послуг на суму понад 233,4 млрд грн. За цим показником Дніпропетровська область стабільно посідає друге місце після м. Києва.
Розвиток малого та середнього бізнесу впливає на зростання обсягів виробництва у регіоні, податкові надходження до бюджетів усіх рівнів, доходи населення, соціальну та політичну стабільність у суспільстві, бо він є більш динамічним та пристосованим до споживчого попиту і тому легко трансформується до нових вимог суспільства, а ніж великий бізнес. Так, за 2018 рік надходження податків і зборів від суб’єктів підприємництва до бюджетів всіх рівнів становить 16,9 млрд грн, що на 31,1% більше в порівнянні з 2017 роком.
В області створено розвинену інституційну мережу супроводу інвестора: ДП “Дніпропетровський інвестиційно-інноваційний центр”, КЗ “Дніпропетровське регіональне інвестиційне агентство” Дніпропетровської обласної ради, КЗ “Агентство розвитку Дніпра”, місцеві інвестиційні інституції у містах Павлоград, Нікополь, Кривий Ріг та інших. При Дніпропетровській облдержадміністрації створені інвестиційний центр та гаряча лінія з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств.

Джерело: Дніпропетровська ОДА

Залишити відповідь

Top